Statut Stowarzyszenia Tatrzański Klub Górski Vertical

ROZDZIAŁ I
Cel i zadania stowarzyszenia Tatrzański Klub Górski Vertical

 

§1

1. Celem stowarzyszenia Tatrzański Klub Górski Vertical jest propagowanie kwalifikowanych form działalności górskiej, we wszystkich jej odmianach: taternictwie, taternictwie jaskiniowym, wspinaczce, narciarstwie wysokogórskim oraz turystyce wysokogórskiej.

2. Stowarzyszenie działała pod nazwą Tatrzański Klub Górski Vertical. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy TKG Vertical.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które działa na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7.04.1989 r. Dz. U. nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.

4. Siedzibą TKG Vertical jest miasto Zakopane.

5. Terenem działania stowarzyszenia jest teren Polski i zagranica zgodnie z prawem miejscowym.

6. Celem działalności TKG Vertical jest: 

a) poznawanie rejonów górskich i jaskiniowych w Polsce i na świecie,

b) popularyzacja wiedzy o kwalifikowanych formach działalności górskiej, we wszystkich jej odmianach: taternictwie, taternictwie jaskiniowym, wspinaczce, narciarstwie wysokogórskim oraz turystyce wysokogórskiej.

c)    propagowanie zasad uprawiania taternictwa, taternictwa jaskiniowego, wspinaczki, narciarstwa wysokogórskiego oraz turystyki wysokogórskiej.

d)    ochrona środowiska przyrodniczego gór i jaskiń przed wpływem niewłaściwej działalności człowieka.

 

§2

Cele TKG Vertical realizowane są przez:

1. Prowadzenie działalności górskiej przez członków TKG Vertical, w szczególności o charakterze sportowym, eksploracyjnym i naukowym oraz działalności dokumentacyjnej.

2. Organizowanie kursów specjalistycznych i szkoleń.

3. Współpracę z innymi organizacjami.

4. Popularyzację wiedzy o górach, jaskiniach, taternictwie, taternictwie jaskiniowym, wspinaczce, narciarstwie wysokogórskim i turystyce wysokogórskiej poprzez prowadzenie strony internetowej TKG Vertical oraz organizowanie spotkań poświęconych tej problematyce.

5. Propagowanie zasad ochrony środowiska naturalnego oraz kultury uprawiania taternictwa, taternictwa jaskiniowego, wspinaczki, narciarstwa wysokogórskiego i turystyki wysokogórskiej.

 

§3

Tatrzański Klub Górski Vertical może być członkiem związków lub federacji o podobnym profilu działania.

 

ROZDZIAŁ II
Członkowie TKG Vertical

§4

1. Członkowie TKG Vertical dzielą się na:

a)    kandydatów

b)    zwyczajnych

c)    honorowych

d)    wspierających

2. Członkiem kandydatem TKG Vertical może zostać każda osoba zainteresowana realizowaniem celów stowarzyszenia, po złożeniu do Zarządu TKG Vertical pisemnej deklaracji i po przyjęciu przez Zarząd TKG Vertical.

3. Członkiem zwyczajnym TKG Vertical może zostać każdy członek kandydat stowarzyszenia,który odbył staż kandydacki oraz przedstawił wykaz działalności wspinaczkowej, jaskiniowej, narciarskiej lub uczestniczył w szkoleniach i kursach organizowanych przez TKG Vertical

3.1. Staż kandydacki dla członków kandydatów trwa minimum 12 miesięcy

3.2. Minimalne wymagania odnośnie wykazów działalności górskiej członków kandydatów określa Zarząd TKG Vertical.

3.3. Wykaz działalności górskiej przedstawiany jest Zarządowi w formie pisemnej przez członka kandydata i stanowi podstawę do przyznania statusu członka zwyczajnego.

3.4. Członkostwo zwyczajne TKG Vertical nadaje Zarząd stowarzyszenia.

4. Członkiem honorowym TKG Vertical może zostać każda osoba fizyczna, która położyła znaczne zasługi na rzecz stowarzyszenia.

4.1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.

5. Członkiem wspierającym TKG Vertical może zostać osoba prawna lub fizyczna, która jest zainteresowana współdziałaniem ze stowarzyszeniem lub wspierająca jego działalność.

5.1. Status członka wspierającego nadaje Zarząd stowarzyszenia.

6. Za wyjątkowe zaangażowanie w działalność promocyjną stowarzyszenia, Zarząd TKG Vertical może przyznać członkowi wspierającemu stowarzyszenia odznakę klubową TKG Vertical.

7. Na potwierdzenie członkostwa w stowarzyszeniu TKG Vertical członkom kandydatom i zwyczajnym wydaje się legitymacje członkowskie, a członkom zwyczajnym dodatkowo nadaje się odznaki klubowe.

 

ROZDZIAŁ III
Prawa i obowiązki członków TKG Vertical

§5

1. Członkowie TKG Vertical mają prawo do brania udziału w imprezach organizowanych przez stowarzyszenie.

2. Członkowie TKG Vertical mają prawo brania udziału w Walnym Zebraniu.

3. Członkowie zwyczajni mają prawo głosowania przy podejmowaniu uchwał Walnego Zebrania.

4. Każdy członek zwyczajny ma prawo jednego głosu przy głosowaniu nad podejmowaniem uchwał.

5. Członek zwyczajny ma bierne i czynne prawo wyborcze.

6. Członek honorowy TKG Vertical zachowuje wszelkie prawa statutowe, jakie posiadał w momencie nadania mu członkostwa honorowego i jest zwolniony z płacenia składek.

7. Ustępy 3, 4 i 5 mają zastosowanie jedynie do członków TKG Vertical z opłaconymi na bieżąco składkami.

 

§6

1. Członek zwyczajny i członek kandydat stowarzyszenia jest zobowiązany do:

a)    przestrzegania statutu TKG Vertical,

b)    stosowania się do uchwał władz stowarzyszenia,

c)    regularnego opłacania składek członkowskich,

d)    składania do Zarządu pisemnych sprawozdań o prowadzonej działalności górskiej, powierzchniowej i jaskiniowej oraz naukowo-badawczej,

e)    udziału w Walnych Zebraniach TKG Vertical.

2. Członek TKG Vertical uchylający się w sposób rażący od wypełniania wyżej wymienionych obowiązków podlega postępowaniu dyscyplinarnemu przed Sądem Koleżeńskim.

3. Członkowie honorowi i wspierający są zobowiązani do popierania działalności stowarzyszenia w możliwie szerokim zakresie.

 

§7

 

1. Utratę członkostwa (skreślenie z listy członków) stwierdza w drodze uchwały Zarząd TKG Vertical w następujących przypadkach:

a)   pisemnego oświadczenia członka o dobrowolnym wystąpieniu ze stowarzyszenia złożonego Zarządowi TKG Vertical.

b)    zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku uregulowania zaległych składek Zarząd uchwala przywrócenie członkostwa, o ile wpłata składek nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od dnia skreślenia a członek wypełnia pozostałe obowiązki wobec stowarzyszenia.

2. O możliwości utraty członkostwa z tytułu nieopłacanych składek członkowskich Zarząd zobowiązany jest poinformować zainteresowanego drogą mailową, co najmniej miesiąc przed podjęciem takiej decyzji.

3. Zarząd zobowiązany jest poinformować zainteresowanego pisemnie, listem poleconym oraz drogą mailową o utracie członkostwa.

4. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje również na skutek:

a)    utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

b)    śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 

ROZDZIAŁ IV
Władze TKG Vertical

§8

1. Władzami stowarzyszenia są:

a)    Walne Zebranie

b)    Zarząd

c)    Komisja Rewizyjna

d)    Sąd Koleżeński

2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego TKG Vertical trwa dwa lata.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej TKG Vertical nie mogą być członkami Zarządu ani Sądu Koleżeńskiego stowarzyszenia. Członkowie Sądu Koleżeńskiego TKG Vertical nie mogą być członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia. Członkowie Zarządu TKG Vertical nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani Sądu Koleżeńskiego stowarzyszenia.

 

Walne Zebranie

§9

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą TKG Vertical.

2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd TKG Vertical raz w roku dla przyjęcia sprawozdania Zarządu oraz na koniec kadencji władz stowarzyszenia dla przyjęcia sprawozdania Zarządu oraz dokonania wyboru władz stowarzyszenia i ustalenia kierunków działania na okres kadencji.

3. Do wyłącznej uchwały Walnego Zebrania należy zmiana Statutu TKG Vertical, uchwalanie głównych kierunków działania, ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

4. Walne Zebranie nadaje i pozbawia godności członka honorowego oraz rozpatruje odwołania członków stowarzyszenia od spornych uchwał Zarządu TKG Vertical i Sądu Koleżeńskiego. Również podejmuje uchwały we wszelkich innych sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

5. W przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz stowarzyszenia, Walne Zebranie TKG Vertical może podjąć decyzję o skreśleniu z listy członków.

6. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie TKG Vertical. Członkowie zwyczajni mają głos stanowiący. Pozostali członkowie mają głos doradczy.

 

§10

1. Walne Zebranie TKG Vertical, również Nadzwyczajne, zwoływane jest:

a) na podstawie uchwały Zarządu

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej

c) na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych stowarzyszenia.

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie do 21 dni od daty otrzymania wniosku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się na zasadach określonych w §11 i §12.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§11

Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania podaje się do wiadomości wszystkich członków poprzez ogłoszenie na stronie internetowej stowarzyszenia oraz drogą mailową lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób przynajmniej na 14 dni przed planowanym terminem.

 

§12

1. Walne Zebranie TKG Vertical może podejmować uchwały, jeśli zostało zwołane zgodnie z §11 i §12 niniejszego Statutu.

2. Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, stanowiących kworum.

3. W przypadku braku kworum, po konsultacji z sekretarzem zebrania, przewodniczący wyznacza drugi termin zebrania w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie. Walne Zebranie odbywające się w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.

4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają względną większością głosów.

5. Wybory władz są tajne i bezpośrednie, następują względną większością głosów.

6. Głosowania inne niż wybór władz stowarzyszenia odbywają się jawnie.

7. Kandydatów do władz stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie zwyczajni stowarzyszenia - po uzyskaniu zgody kandydata.

8. W przypadku wniosków o charakterze personalnym głosowanie tajne przeprowadza się na wniosek przynajmniej jednego członka stowarzyszenia.

9. Walne Zebranie działa w oparciu o przyjęty porządek obrad na Walnym Zebraniu

 

Zarząd

§13

1. Zarząd reprezentuje TKG Vertical na zewnątrz i działa w jego imieniu.

2. Zarząd TKG Vertical jest wybierany przez Walne Zebranie i kieruje działalnością bieżącą stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami, ponosi za nią odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.

3. Zarząd liczy 3 lub 5 osób wybranych przez Walne Zebranie, które w drodze głosowania określa ilość członków Zarządu. W skład Zarządu 3 osobowego wchodzą: 

a)    Prezes

b)    Sekretarz

c)   Skarbnik

 
W skład Zarządu 5 osobowego wchodzą:

a)   Prezes

b)   Wiceprezes

c)   Sekretarz

d)   Skarbnik

e)   Członek Zarządu

 

4. Zarząd może uzupełnić swój skład drogą kooptacji spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia, ale w ilości nie przekraczającej jednej osoby - w przeciwnym wypadku Walne Zebranie dokonuje ponownego wyboru Zarządu.

5. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu stowarzyszenia w sprawach zwykłego zarządu oraz do zaciągania zobowiązań finansowych, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu stowarzyszenia w sprawach innych niż określone w ust. 4, zgodnie z art. 10 Prawa o Stowarzyszeniach uprawniony jest dwuosobowo Prezes i Wiceprezes, lub Prezes i członek Zarządu, lub Wiceprezes i członek Zarządu łącznie, lub upoważniony przez Zarząd jeden z jego członków.

7. Uchwały Zarządu TKG Vertical zapadają względną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

8. Zarząd zobowiązany jest przedstawić na posiedzeniach Walnego Zebrania zwołanego w trybie zwyczajnym, sprawozdania z poprzedniego roku oraz planu działania na rok następny.

9. Zarząd może być odwołany jedynie uchwałą Walnego Zebrania.

10. Zarząd ma obowiązek każdorazowego powiadamiania Komisji Rewizyjnej o swoich zebraniach z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem.

 

Komisja Rewizyjna

§14

1. Komisja Rewizyjna TKG Vertical jest wybierana przez Walne Zebranie w składzie 3 osób spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona:

a)    Przewodniczącego

b)    Wiceprzewodniczącego

c)    Sekretarza

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w zebraniach Zarządu, na których mają prawo do zabierania głosu o charakterze doradczym.

4. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

a)    kontrolowanie działalności TKG Vertical ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

b)    składanie Walnemu Zebraniu TKG Vertical sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu.

5. Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład drogą kooptacji spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia, w ilości nie przekraczającej jednej osoby – w przeciwnym wypadku Walne Zebranie dokonuje ponownego wyboru Komisji Rewizyjnej.

6. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący, nie rzadziej niż dwa razy podczas trwania kadencji Zarządu oraz na każde żądanie dwóch członków komisji. 

7. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole minimum dwa razy podczas trwania kadencji Zarządu.

8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają względną większością głosów w obecności przynajmniej dwóch członków Komisji. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej a w wypadku jego nieobecności, decyduje głos Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Głosowania komisji odbywają się jawnie.

9. W celu wykonania swych statutowych zadań Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu oraz wszystkich członków stowarzyszenia wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty i sprawdzać stan majątku stowarzyszenia.

 

Sąd Koleżeński

§15

1. Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zebranie w składzie 3 arbitrów spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia. Pomiędzy Walnymi Zebraniami Sąd Koleżeński jest najwyższą władzą dyscyplinarną klubu, a za swą działalność odpowiada jedynie przed Walnym Zebraniem.

2. Sąd Koleżeński na swym pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Podstawą działalności Sądu Koleżeńskiego są: Regulamin Sądu Koleżeńskiego TKG Vertical uchwalony przez Walne Zebranie i "Zasady postępowania dyscyplinarnego Polskiego Związku Alpinizmu". W uzasadnionych przypadkach mogą być stosowane inne przepisy dyscyplinarne właściwe dla określonego rodzaju działalności TKG Vertical.

4. Sąd Koleżeński może uzupełnić swój skład drogą kooptacji spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia w ilości nie przekraczającej jednej osoby – w przeciwnym wypadku Walne Zebranie dokonuje ponownego wyboru Sądu Koleżeńskiego.

5. Uchwały Sądu Koleżeńskiego TKG Vertical zapadają względną większością głosów przy pełnym składzie.

6. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpoznawanie spraw dotyczących nieprzestrzegania postanowień statutu i regulaminu oraz uchwał władz stowarzyszenia.

7. Sąd Koleżeński w stosunku do członków stowarzyszenia może zastosować następujące kary:

a)    upomnienie,

b)    nagana,

c)    czasowy zakaz lub czasowe ograniczenie uprawnień w działalności stowarzyszenia,

d)    czasowy zakaz lub czasowe ograniczenie uprawnień do pełnienia funkcji we władzach stowarzyszenia.

8. Od wymienionych kar członek może odwołać się do Walnego Zebrania (składając odwołanie do Zarządu), w terminie 30 dni od daty doręczenia pisemnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ V

Finanse i majątek TKG Vertical

§16

1. Tatrzański Klub Górski Vertical realizuje swoje cele w oparciu o środki finansowe uzyskane z:

a)    składek członkowskich,

b)    wpisowego,

c)    działalności gospodarczej, w przypadku zarejestrowania działalności gospodarczej w KRS przez TKG Vertical.

d)    darowizn, zapisów i spadków osób fizycznych, prawnych oraz innych organizacji zainteresowanych popieraniem działalności stowarzyszenia,

e)    dotacji i innych środków przekazanych na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy publiczne oraz inne podmioty.

2. Wysokość składek i innych obciążeń finansowych dotyczących członków stowarzyszenia oraz terminy i sposoby ich wpłacania określa uchwała Walnego Zebrania podjęta względną większością oddanych głosów.

3. TKG Vertical może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 pkt c. w formie organizowania imprez turystycznych, wypożyczalni sprzętu, kursów szkoleniowych oraz świadczenia innych usług. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

4. Majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd TKG Vertical.

5. Zarząd TKG Vertical ma prawo do zaciągania zobowiązań finansowych.

6. Zasady i organizację zaplecza sprzętowego określa odrębna uchwała Walnego Zebrania.

 

ROZDZIAŁ VI

Rozwiązanie TKG Vertical

§17

1. Rozwiązanie stowarzyszenia może nastąpić jedynie w wyniku podjęcia uchwały Walnego Zebrania przyjętej względną większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

2. Walne Zebranie podejmujące uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia jest zobowiązane do uchwalenia postanowienia, dotyczącego przeznaczenia majątku stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§18

1. Do zmiany niniejszego statutu niezbędna jest uchwała Walnego Zebrania podjęta względną większością przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Zarząd TKG Vertical posługuje się podłużną i okrągłą pieczątką.

Dodano: 01 grudnia 2014 r.

 

  • Polski Związek Alpinizmu
  • Fundusz Berbeki
  • Bezpieczny Powrót
  • Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • strona tatry.przejścia.pl
  • Tatrzański Park Narodowy
  • Numeryczna prognoza pogody
  • Horska Zahranna Sluzba